متن و جملاتمتن و جملات انگیزشی

150 کپشن انگلیسی اینستاگرام با معنی (متن های زیبا و کوتاه)

یک کپشن خوب می‌ تواند میزان تعامل و دسترسی شما در شبکه‌ های اجتماعی را تقویت کند. اما چگونه می‌ توان یک کپشن خاص داشت؟ خوب، ما اینجا هستیم تا ایده‌ های آماده برای کپشن انگلیسی خاص برای اینستاگرام را به شما ارائه دهیم. مجموعه ای از زیباترین کپشن خاص و کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی را در ادامه تقدیم شما می کنیم.

کپشن انگلیسی خاص بامزه برای اینستاگرام

People say nothing is impossible, but I do nothing every day

مردم می‌گویند که هیچ چیز غیرممکن نیست، اما من هر روز هیچ کاری انجام نمی‌دهم.

If you think nothing is impossible, try slamming a revolving door.

اگر فکر می‌کنید که هیچ چیز غیرممکن نیست، سعی کنید یک در گردان را محکم بکوبید.

I finally realized that people are prisoners of their phones… that’s why it’s called a “cell” phone.

من در نهایت متوجه شدم که مردم زندانی گوشی‌های موبایلشان هستند … به همین دلیل است که آن را گوشی سلولی می‌نامند.

There are 100 billion nerves in the human body, and there are people who have the ability to irritate all of them.

در بدن انسان 100 میلیارد اعصاب وجود دارد و افرادی وجود دارند که می‌توانند تمام این اعصاب را تحریک کنند.

Your secrets are safe with me… I wasn’t even listening.

رازهای شما نزد من محفوظ است .. من حتی گوش نمی‌دهم.

You never realize what you have until it’s gone. Toilet paper is a good example.

شما هرگز متوجه آنچه دارید نمی‌شوید، مگر این که آن را از دست دهید. دستمال توالت یک نمونه خوب است.

I don’t think inside the box and I don’t think outside the box… I don’t even know where the box is

من نه داخل جعبه و نه خارج از آن فکر نمی‌کنم .. حتی نمی‌دانم جعبه کجاست.

Be careful when you follow the masses. Sometimes the M is silent

وقتی گروه‌ها را دنبال می‌کنید، مراقبت باشید. گاهی اوقات M نمایانگر سکوت است.

I would like to thank my arms for always being by my side, my legs for always supporting me, and my fingers because I can always count on them

از دست‌هایم تشکر می‌کنم زیرا همیشه در کنار من هستند، از پاهایم تشکر می‌کنم زیرا همیشه من را حمایت می‌کنند و از انگشتانم تشکر می‌کنم زیرا همیشه می‌توانم روی آن‌ها حساب کنم.

Don’t be ashamed of who you are. That’s your parents’ job

از کسی که هستید شرمنده نباشید. این وظیفه‌ی والدین شماست.

It may look like I’m doing nothing, but in my head, I’m quite busy

ممکن است به نظر رسد که کاری انجام نمی‌ دهم، اما در ذهنم خیلی مشغولیت دارم.

When people tell me “You’re going to regret that in the morning,” I sleep in until noon because I’m a problem solver

وقتی دیگران به من می‌گویند که فردا صبح پشیمان می‌شوید، من تا خود ظهر می‌خوابم زیرا حلال مشکلات هستم.

Doing nothing is hard, you never know when you’re done

هیچ کاری نکردن سخت است، زیرا هیچ گاه متوجه نمی‌شوی که چه موقع کارت تمام شده است.

If you fall, I will be there. Signed: Floor

اگر بیفتی من آنجا خواهم بود. امضا شده توسط کف زمین

Dear autocorrect, that’s not what I was trying to say. I’m getting tired of your shirt

تصحیح خودکار عزیز، این چیزی نیست که می‌خواستم بگویم. دارم از دستت خسته می‌شوم.

Out of my mind! Back in five minutes

دیوانه شدم! کمتر از پنج دقیقه دیگر برمی‌گردم.

To make time fly, throw your watch out the window

برای این که زمان به پرواز درآید، ساعت خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنید.

I don’t like violence but I don’t mind if I get hit by luck

من خشونت را دوست ندارم اما بدم نمیاد که شانس به من برخورد کند.

People say “go big or go home” like going home is a bad thing. Heck yeah, I want to go home, and I’ll have a nap when I get there

مردم می‌گویند یا بزرگ فکر کن یا به خانه برگرد، انگار که برگشتن به خانه چیز بدی است. بله، من می‌خواهم به خانه بازگردم و وقتی رسیدم یک چرت می‌زنم.

He who laughs last didn’t get it

کسی که آخر از همه خندید، موضوع را متوجه نشد.

Yes, I know there is a really special place in Hell for me. It is called a throne

بله، من می‌دانم که یک جایگاه خاص برای من در جهنم وجود دارد. به آن تاج و تخت می‌گویند.

I eat cake because it’s somebody’s birthday somewhere

من کیک می‌ خورم زیرا یک جایی تولد کسی است.

My friend thinks he’s smart. He said onions are the only food that makes you cry. So I threw a coconut at his face.

دوست من فکر می‌ کند باهوش است. او می‌ گوید پیاز تنها ماده غذایی است که باعث گریه شما می‌شود. بنابراین، من یک نارگیل به سمت صورت او پرتاب کردم.

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure

من هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنم. من آن را پنج تا شش بار تکرار می‌‌ کنم تا مطمئن شوم.

Yesterday I really wanted tacos. Now I’m eating tacos. Follow your dreams

دیروز من واقعا تاکو می‌خواستم. الان دارم تاکو می‌خورم. رویاهایتان را دنبال کنید.

I need a six-month vacation twice a year

من دوبار در سال به تعطیلات 6 ماهه نیاز دارم.

I’m sorry, I don’t take orders. I barely take suggestions

متاسفم، من دستورات را نمی‌ پذیرم. من به ندرت پیشنهادات را قبول می‌کنم.

You just can’t live a full life on an empty stomach

شما نمی‌ توانید یک زندگی کامل را با معده خالی زندگی کنید.

Reality called, so I hung up

واقعیت زنگ زد، پس گوشی را قطع کردم.

I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it

من یک رژیم غذایی را دنبال کردم اما آن من را دنبال نکرد، بنابراین او را آنفالو کردم.

The fridge is a clear example that what matters is on the inside

یخچال یک مثال واضح است که هر آنچه مهم است از دورن می‌آید.

“Never put off till tomorrow what may be done the day after tomorrow just as well.” ― Mark Twain

هرگز کاری که پس فردا انجام می شود را به فردا موکول نکنید.

مارک تواین

A day without sunshine is like, you know, night.” ― Steve Martin

یک روز بدون نور آفتاب شبیه به شب است.

استیو مارتین

“Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.” ― Charles Bukowski

برخی از افراد هرگز عصبانی نمی‌شوند. چه زندگی وحشتناکی را باید داشته باشند.

چارلز بوکوفسکی

“The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers I accept.” ― George Carlin

دلیل این که با خودم صحبت می‌ کنم این است که من تنها کسی هستم که جواب‌ هایش را می‌ پذیرم.

جورج کارلین

“I am free of all prejudice. I hate everyone equally. ” ― W.C. Fields

من از هرگونه تعصب آزاد هستم. من از همه به یک میزان متنفرم.

دبلیو. سی. فیلدز

“Two wrongs don’t make a right, but they make a good excuse.” ― Thomas Szasz

دو اشتباه چیزی را درست نمی‌ کند، اما توجیه و بهانه‌ خوبی خواهد بود.

توماس ساز

“I generally avoid temptation unless I can’t resist it.” ― Mae West

من معمولاً از وسوسه اجتناب می‌کنم مگر اینکه نتوانم در برابر آن مقاومت کنم.

مای وست

“If I’m not complaining, I’m not having a good time, hah hah!” ― Martin Scorsese

اگر شکایت نکنم و غر نزنم، حالم خوب نیست.

مارتین اسکورسیزی

“No man can be wise on an empty stomach.” – George Eliot

هیچ انسانی با شکم خالی عاقل نیست.

جورج الیوت

”I am thankful for laughter, except when milk comes out of my nose.” – Woody Allen

من به خاطر خنده سپاسگزارم، مگر این که آب بینی‌ام سرازیر شود.

وودی آلن

کپشن انگلیسی خاص و باحال

Being cool is being your own self, not doing something that someone else is telling you to do

باحال بودن یعنی این که خودت باشی، نه این که کاری که کس دیگر می‌گوید را انجام دهید.

I can take it. The tougher it gets, the cooler I get

من می‌توانم تحمل کنم. هرچه سخت‌تر می‌شود، من باحال‌تر می‌شوم.

I’m a mirror. If you’re cool with me, I’m cool with you, and the exchange starts. What you see is what you reflect. If you don’t like what you see, then you’ve done something. If I’m standoffish, that’s because you are.

من یک آینه هستم اگر با من خوب هستید، من با شما خوب هستم و تعامل شروع می‌شود. آنچه می‌بینید همان چیزی است که منعکس می‌کنید. اگر چیزی را که می‌بینید دوست ندارید، پس کاری انجام داده‌اید. اگر من مقید هستم، به این دلیل است که شما هستید.

Nothing is cooler and more attractive than a big comeback, and that’ll be me

هیچ چیز به اندازه‌ی یک بازگشت بزرگ جذاب و باحال نیست و این من هستم.

I’ve never been cool and I don’t really care about being cool. It’s just an awful lot of time and hair gel wasted

من هرگز باحال نبودم و به آن اهمیتی نمی‌ دهم. باحال بودن فقط زمان‌ بر است و ژل موی زیادی را می‌ طلبد.

He who keeps his cool best wins

کسی که بهترین‌ های خود را حفظ کند، برنده است.

Just keep your cool and your sense of humor

فقط باحال باش و حس شوخ‌ طبعی خود را حفظ کن.

Forget the failures. Keep the lessons

شکست‌ ها را فراموش کن. درس‌ ها را نگه دارد.

If you can’t change your fate, change your attitude

اگر نمی‌توانید سرنوشت خود را تغییر دهید، نگرش خود را تغییر دهید.

Those who think it is not cool to be kind are cold-hearted

کسانی که فکر می‌ کنند مهربان بودن باحال نیست، پس خونسرد هستند.

Women are like teabags. We don’t know our true strength until we are in hot water

زن‌ ها مانند چای کیسه‌ ای هستند. تا زمانی که در آب داغ نباشیم قدرت واقعی خود را نمی‌دانیم!

Sometimes one day changes everything; sometimes years change nothing

گاهی اوقات یک روز همه چیز را تغییر می‌دهد؛ گاهی اوقات سال‌ها هیچ چیز تغییر نمی‌کند.

If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be

اگر همیشه سعی می‌کنید عادی باشید، هیچ گاه متوجه نمی‌شوید که تا چه اندازه شگفت انگیز هستید.

See the bowtie? I wear it and I don’t care. That’s why it’s cool

پاپیون را می‌بینید؟ من آن را می‌زنم و برایم مهم نیست. به همین دلیل باحال است.

You don’t have to make something that people call art. Living is an artistic activity, there is an art to getting through the day

لازم نیست چیزی که دیگران هنر می‌نامند را خلق کنید. زندگی کردن یک فعالیت هنری است، در گذران زندگی یک هنر نهفته است.

Secrets…are the very root of cool

اسرار … ریشه باحال بودن هستند.

Passion isn’t cool, it’s hot

اشتیاق جالب نیست، داغ است.

So, here’s a really stupid thing about the world: The trick to looking cool is not caring whether you look cool. So the moment you achieve perfect coolness is simultaneously the moment that you actually, completely don’t care

بنابراین، در اینجا یک چیز واقعا احمقانه در مورد جهان وجود دارد: ترفند برای باحال به نظر رسیدن این است که اهمیتی نمی‌دهیم که آیا باحال به نظر می‌رسیم یا نه. بنابراین لحظه‌ای که به جذابیت کامل دست می‌یابید، به طور همزمان لحظه‌ای است که در واقع، اصلا برایتان مهم نیست.

So uncool it’s cool again

باحال نبودن خود باحال است.

People trying too hard to be cool often end up becoming a joke

افرادی که زیاد تلاش می‌کنند تا باحال باشند در نهایت مضحک می‌شوند.

کپشن انگلیسی خاص انگیزشی

The secret of your success is determined by your daily agenda. It all comes down to what you do today

راز موفقیت شما به واسطه‌ی دستور کار روزانه‌تان مشخص می‌شود. همه چیز به کارهایی که در روز انجام می‌دهید ختم می‌شود.

The difference between greatness and mediocrity is often how an individual views a mistake

تفاوت بین بزرگی و متوسط بودن اغلب در نگرش فرد نسبت به اشتباه نهفته است.

My key to dealing with stress is simple: just stay cool and stay focused

کلید رویارویی من با استرس ساده است: فقط باحال و متمرکز بمانید.

A problem is a chance for you to do your best

یک مشکل فرصتی است تا بهترین خود باشید.

The only real mistake is the one from which we learn nothing

تنها اشتباه واقعی، اشتباهی است که از آن هیچ درسی نمی‌گیریم.

Action without a plan is called failure. Action with a plan is called success

اقدام بدون برنامه‌ریزی، شکست نامیده می‌شود. اقدام همراه با برنامه موفقیت است.

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water

با ایستادن و خیره شدن به آب نمی‌ توانید از دریا عبور کنید.

Your character is formed by the challenges you face and overcome

شخصیت شما توسط چالش‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شوید و بر آن‌ها غلبه می‌کنید شکل می‌گیرد.

Good, better, best. Never let it rest. ‘Til your good is better and your better is best

خوب، بهتر، بهترین. هیچ گاه از ادامه دادن دست برندارید تا وقتی که خوب به بهتر و بهتر به بهترین تبدیل شود.

When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor

وقتی چیزی به اندازه کافی مهم است، حتی اگر شانس با شما یار نباشد نیز آن را انجام می‌دهید.

Start where you are. Use what you have. Do what you can

از جایی که هستید شروع کنید. با آنچه که دارید شروع کنید. آنچه که می‌توانید را انجام دهید.

Problems are not stop signs, they are guidelines

مشکلات تابلوهای توقف نیستند، بلکه راهنما هستند.

Aim for the moon. If you miss, you may hit a star

ماه را هدف خود قرار دهید. اگر به آن دست نیافتید، ممکن است یک ستاره بدست آورید.

Every exit is an entry somewhere else

هر خروجی، یک ورودی به جایی دیگر است.

Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door

فرصت در نمی‌زند، بلکه وقتی روی زمین افتاده‌اید خودش را نشان می‌دهد.

Well done is better than well said

چیزی که خوب انجام شود بهتر از چیزی است که فقط گفته شود.

If you’re going through hell, keep going

اگر در جهنم هستید، ادامه دهید.

You just can’t beat the person who never gives up

شما نمی‌توانید کسی را که هرگز تسلیم نمی‌شود، شکست دهید.

You can never quit. Winners never quit, and quitters never win

شما هرگز نمی‌توانید دست از کار بکشید. برنده‌ها هرگز تسلیم نمی‌شوند و کسانی که دست از کار می‌کشند هرگز برنده نمی‌شوند.

Follow your heart, but take your brain with you

قلب خود را دنبال کنید، اما مغزتان را هم با خود ببرید.

کپشن انگلیسی خاص برای عکس خودم (سلفی)

Many have an idea of me. Few get the picture

بسیاری تصور متفاوتی از من دارند، اما تعداد کمی تصویر دقیق من را می‌بینند.

But first, let me take a selfie

اما ابتدا، اجازه دهید یک سلفی بگیرم.

Always classy, never trashy, and a little bit sassy

همیشه باکلاس، هرگز بی مزه، و کمی جسور.

Life isn’t perfect, but my hair/makeup/outfit/etc is

زندگی کامل نیست، اما مو/آرایش/لباس و غیره هست!

Text me back or I’ll find you

جواب پیام من را بده یا من پیدات می‌کنم.

You don’t need a king to be a queen

شما برای ملکه بودن نیازی به پادشاه ندارید.

Less perfection, more authenticity

کمال کمتر، اصالت بیشتر.

“Beauty begins the moment you decide to be yourself.” – Coco Chanel

زیبایی زمانی شروع می‌شود که تصمیم می‌گیرید خودتان باشید.

کوکو شنل

“We are all a mess, but it’s how we keep it together that makes us beautiful.” – J. Iron Word

همه ما آشفته هستیم، اما این نحوه کنار هم نگه داشتن این آشفتگی است که ما را زیبا می‌کند.

جی. آیرون ورد

I was born to stand out

من به دنیا آمدم تا متمایز باشم.

Confidence Level: Selfie with no Filter

سطح اعتماد به نفس: سلفی بدون فیلتر.

In a world full of trends, I want to remain a classic

در دنیای مملو از ترند، من می‌خواهم کلاسیک باشم.

Hating me doesn’t make you look better

تنفر از من باعث نمی‌شود بهتر به نظر بیایید.

I don’t care what you think of me! Unless you think I’m awesome – in which case, you’re right

من اهمیت نمی‌دهم که چه فکری در مورد من می‌کنید! مگر این که فکر کنید من فوق العاده هستم، در این مورد، حق باشماست!

Life isn’t perfect, but your outfit can be

زندگی کامل نیست، اما لباس شما می‌تواند بی عیب و نقص باشد.

I’m not short, I’m concentrated awesome

من کوتاه نیستم، بلکه به طرز خارق العاده‌ای جمع و جورم.

Sometimes you have to create your own sunshine

گاهی اوقات باید آفتاب خود را بسازید.

I’m feeling lucky like a four-leaf clover

من مثل یک شبدر چهار برگ احساس خوش شانسی می‌کنم.

Life is too short to wake up with regrets. So love the people who treat you right. Forget about those who don’t

زندگی کوتاه‌ تر از آن است که با پشیمانی بیدار شوید. بنابراین، افرادی که با شما درست رفتار می‌کنند را دوست بدارید و آن‌هایی که رفتار درستی ندارند را فراموش کنید.

“I myself am made entirely of flaws, stitched together with good intentions.” – Augusten Burroughs

من از ایراداتی ساخته شده‌ام که با نیات خیر به هم گره خورده‌اند. آگوستین باروز

کپشن‌ انگلیسی خاص و زیبا

Your childhood is complete with Disney

دوران کودکی شما با دیزنی کامل می‌شود.

I am the princess of my own Fairy Tale

من شاهزاده خانم افسانه‌های خودم هستم.

“Love is a song that never ends.” — Bambi

عشق به مانند ترانه‌ای است که هرگز به پایان نمی‌رسد.

بامبی

A girl should be like a butterfly. Pretty to see, hard to catch

یک دختر باید مانند پروانه باشد. دیدنش زیباست، اما به دست آوردنش سخت است.

A real girl isn’t perfect and a perfect girl isn’t real

یک دختر واقعی بی عیب و نقص نیست و یک دختر بی عیب و نقص، واقعی نیست.

Lift up your head princess, if not the crown falls

شاهزاده خانم سرت را بالا بگیر، اگرنه تاج از سرت می‌افتد.

My favorite place is inside your hug

مکان مورد علاقه من درون آغوش توست.

My boyfriend still thinks my eyelashes are real. I guess we all have secrets, don’t we

دوست پسر من هنوز فکر می‌کند که مژه‌های من واقعی هستند. حدس می‌زنم همه ما رازهای خود را دریم، اینگونه نیست؟

I need vitamin U

من به ویتامین تو نیاز دارم.

Behind every successful woman is herself

پشت هر زن موفقی خودش ایستاده است.

Be your own kind of beautiful

زیبایی از نوع خودت باش.

Be your own reason to smile

خودت دلیلی برای خندیدن باش.

Never a failure, always a lesson

هرگز شکست وجود ندارد، همیشه درس است.

Wakeup and makeup

بیدار شو و آرایش کن.

Inner beauty needs no makeup

زیبایی درونی به آرایش نیاز ندارد.

Sometimes you gotta be a beauty and a beast

گاهی اوقات باید دیو و دلبر باشید!

Be a voice, not an echo

یک صدا باش، ‌نه یک پژواک.

Less is more

کمتر، بیشتر است.

Your smile is my favorite

لبخند تو مورد علاقه من است.

متن انگلیسی خاص برای کپشن و بیو اینستاگرام

Time is precious, waste it wisely

زمان با ارزش است، آن را با دقت خرج کنیم

If I was a writer I’d have a better Instagram bio quote

اگر من یک نویسنده بودم، بیو اینستاگرام بهتری می‌نوشتم.

The best of me is yet to come

بهترین من هنوز در راه است.

Gifted napper, talker, and ice cream eater

چرت‌زن، سخنگو، و بستنی‌خور با استعداد.

First I drink the coffee. Then I do things

اول از همه قهوه می‌خورم. بعد روز را شروع می‌کنم.

My mission in life is not merely to survive but thrive

ماموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست، بلکه شکوفا شدن است.

I know I left my sanity around here somewhere

من می‌دانم که عقلم را در اطراف جا گذاشتم.

In a world full of trends I want to remain a classic

در دنیایی مملو از ترندها من می‌خواهم کلاسیک باقی بمانم.

Words cannot express my love and passion for Fridays. The photos might help

کلمات نمی‌توانند عشق و اشتیاق من برای روز جمعه را بازگو کنند. عکس ممکن است کمک کند.

Life is short… smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است … تا وقتی که دندان دارید لبخند بزنید.

One of the few people on Instagram who doesn’t claim to be a social media guru

یکی از معدود افراد در اینستاگرام که ادعا نمی‌کند یک گورو شبکه‌های اجتماعی است.

Just another paper cut survivor

فقط یک بازمانده‌ی دیگر از برش کاغذ.

Wondering how many miles I have scrolled with my thumbs

تعجب می‌کنم که چند مایل را با انگشتانم پیموده‌ام.

Looking for hashtags – they look like waffles

به دنبال هشتگ هستید، آن‌ها شبیه به وافل هستند.

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not

من ترجیح می‌دهم برای چیزی که هستم از من متنفر باشند به جای این که به خاطر چیزی که نیستم مرا دوست داشته باشند.

Simplicity is the key to happiness

سادگی کلید خوشبختی است.

This seat is taken

جا گرفته شده است.

I don’t make mistakes, I date them

من اشتباه نمی‌کنم، بلکه با آن‌ها قرار ملاقات می‌گذارم.

Making history, I mean… Insta stories

منظور من از تاریخ‌سازی، استوری‌های اینستاگرام است.

My blood is made of coffee

خون من از قهوه تشکیل شده است.

It’s not a phase, it’s who I am

این یک مرحله نیست، این من هستم.

Give me the chocolate and nobody will get hurt

شکلات را به من بدهید و هیچ کس صدمه نخواهد دید.

The future is shaped by your dreams. Stop wasting time and go to sleep

آینده توسط رویاهای شما شکل می‌گیرد. وقت را هدر ندهید و بخوابید!

If you fall, worry not. The floor will be there

اگر افتادید، نگران نباشید. زمین آنجا خواهد بود.

I don’t look like this in real life

من در زندگی واقعی اینگونه به نظر نمی‌رسم.

Make peace with your broken pieces

با تکه‌ های درهم شکسته خود به صلح برسید.

Why blend in when you are born to stand out

چرا وقتی به دنیا آمده‌ اید تا متمایز باشید، با جامعه همرنگ شوید.

Insert pretentious stuff about myself here

مطالب پرمدعا در مورد خودم را اینجا درج کنم.

کپشن خاص انگلیسی درباره سفر

“Not all those who wander are lost.” ― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

همه کسانی که سرگردان هستن گم نمی‌شوند.

جی.آر.آر تالیکن، یاران حلقه

“The world is a book and those who do not travel read only one page.” ― St. Augustine

جهان به مانند یک کتاب است و کسانی که سفر نمی‌کنند تنها یک صفحه از این کتاب را می‌خوانند.

سنت آگوستین

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.” ― Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

چرا می‌روی؟ تا بتونی برگردی تا جایی که از آن آمده‌اید را با چشمانی جدید و رنگ‌های اضافی ببینید. و مردم آنجا نیز شما را متفاوت می‌بینند. برگشتن به جایی که شروع کردی مثل هرگز نرفتن نیست

 

تری پرچت، کلاهی پر از آسمان

“The journey of a thousand miles begins with a single step.” ― Lao Tzu

سفر هزار مایلی تنها با یک قدم شروع می‌شود.

لائوتسه

“A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.” ― Lao Tzu

یک مسافر خوب هیچ برنامه مشخصی ندارد و هدفش رسیدن نیست.

لائوتسه

“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” ― Marcel Proust

سفر واقعی اکتشاف در جستجوی مناظر جدید نیست، بلکه در داشتن چشمان جدید است.

مارسل پروست

“Travel brings power and love back into your life.” ― Rumi Jalalud-Din

سفر قدرت و عشق را به زندگی شما بازمی‌گرداند.

“We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls.” ― anaïs nin

ما سفر می‌کنیم، برخی برای همیشه در جستجوی حالات دیگر،‌ زندگی‌های دیگر و روح‌های دیگر.

آنیس نین

“To travel is to live.” ― Hans Christian Andersen

سفر، زندگی کردن است.

هانس کریستین آندرسون

“One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” ― Henry Miller

مقصد هیچ گاه یک مکان نیست، بلکه روشی جدید برای مشاهده‌ است. هنری میلر

“There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign.” ― Robert Louis Stevenson, The Silverado Squatters

هیچ سرزمین خارجی وجود ندارد. تنها مسافر است که خارجی است.

رابرت لوئیس استیونسون، اسکوترهای سیلورادو

“If you reject the food, ignore the customs, fear the religion, and avoid the people, you might better stay home.” ― James A. Michener

اگر غذا را رد می‌کنید، آداب و رسوم را نادیده می‌گیرید، از دین می‌ترسید و از مردم دوری می‌کنید، بهتر است در خانه بمانید.

جیمز میشینر

کپشن خاص انگلیسی عاشقانه

You’re my favorite flavor

تو طعم مورد علاقه من هستی.

Everything’s better when we do it together

هر کاری را وقتی با هم انجام می‌دهیم، بهتر است.

An adventure with you is never dull

ماجراجویی با تو هرگز خسته کننده نیست.

When I’m with you, time stands still

وقتی با تو هستم، زمان متوقف می‌شود.

These two parts make a better whole

این دو بخش یک کل بهتر را می‌سازند.

A heart in love is a happy heart

قلب عاشق قلب خوشحال است.

That’s okay, you don’t have to give my heart back, you can keep it

اشکالی ندارد، لازم نیست قلب من را پس بدهی، می‌توانی آن را نگه داری.

Sometimes only the thought of you can make me smile

گاهی اوقات فقط فکر تو خنده بر روی لب‌های من می‌آورد.

Thank you for being you

از این که خودت هستی، ممنونم.

Love is friendship, our love is best friendship

عشق به مانند دوست است و عشق ما بهترین نوع دوستی است.

There is an I in we

یک من در ما وجود دارد.

Together is the best place you and I could be

با هم بودن بهترین جایی است که می‌توانیم باشیم.

If we were in a store, we’d be sold as a set

اگر در یک فروشگاه بودیم، به عنوان یک مجموعه به فروش می‌رسیدیم.

Falling in love with you was the best fall I ever took

عاشق تو شدن بهترین اتفاق زندگی من بود.

You love me at my worst, things can only get better from here

تو در بدترین حالت هم من را دوست داری، از اینجا به بعد همه چیز بهتر می‌شود.

I think I can be without you, then I think again

فکر می‌کنم می‌ توانم بدون تو باشم، اما دوباره به فکر فرو می‌روم.

Our love is no joke, it’s fun, but not funny

عشق ما شوخی نیست، سرگرم کننده است، اما خنده دار نیست.

Paradise found

بهشت پیدا شد.

The only time I stop talking is to kiss you

تنها وقتی که از حرف زدن دست می‌کشم، هنگام بوسیدن توست.

They said we wouldn’t work, but we did

آن‌ها گفتند که ما جور نمی‌شویم، اما شدیم.

A good friend knows all your best stories, but a best friend has lived them with you

یک دوست خوب تمام داستان‌های شما را می‌داند، اما بهترین دوست شما با این داستان‌ها زندگی کرده است.

Many people will walk in and out of your life, but only true friends leave footprints in your heart

افراد زیادی وارد زندگی شما می‌شوند و از آن خارج می‌شوند، اما فقط دوستان واقعی ردپایی در قلب شما می‌گذارند.

Friends are the family you choose

دوستان، خانواده‌ای هستند که انتخاب می‌کنید.

You can’t blame gravity for falling in love

شما نمی‌توانید برای عاشق شدن جاذبه را مقصر بدانید.

Nobody is perfect until you fall in love with them

هیچ کس کامل نیست، مگر این که عاشقش شوی.

Good things take time; that is why seeds persevere through rocks and dirt to bloom

چیزهای خوب زمان می‌برد؛ به همین دلیل است که دانه‌ها از میان سنگ‌ها شکوفا می‌شوند.

کپشن‌ انگلیسی خاص از بزرگان جهان

“Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire

درک اولین قدم برای پذیرش است و تنها با پذیرش می‌توان بهبودی حاصل کرد.

جی.کی. رولینگ، هری پاتر و جام آتش

“Because you can’t argue with all the fools in the world. It’s easier to let them have their way, then trick them when they’re not paying attention.” ― Christopher Paolini

چون شما نمی‌توانید با همه احمق‌های جهان بحث کنید. ساده‌تر است که به آنها اجازه دهیم راهشان را ادامه دهند، سپس آنها را فریب دهیم وقتی توجهی ندارند.»

کریستوفر پائولینی

“To generalize is to be an idiot.” ― William Blake

تعمیم به معنای احمق بودن است.

ویلیام بلیک

“The only freedom you truly have is in your mind, so use it.” ― M.T. Dismuke

تنها آزادی واقعی که دارید در ذهن شماست، از آن استفاده کنید.

ام.تی. دیسموک

“You can’t have a goal without determination, because without the determination the goal will die.” Patrick L. Turner

شما نمی‌توانید بدون عزم راسخ هدف داشته باشید، زیرا بدون عزم راسخ هدف از بین می‌رود.

پاتریک ترنر

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” ― Mae West

شما فقط یکبار زندگی می‌کنید، اما اگر درست زندگی کنید همان یکبار کافی است.

مای وست

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” ― Oscar Wilde

زندگی کردن اتفاقی که به ندرت رخ می‌دهد. اکثر مردم فقط حضور دارند.

اسکار وایلد

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” ― Andre Gide, Autumn Leaves

بهتر است به خاطر چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه به خاطر چیزی که نیستی دوستت داشته باشند.

آندره ژید، برگ‌های پاییزی

Make improvements, not excuses. Seek respect, not attention.” ― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

پیشرفت کنید، به دنبال بهانه‌جویی نباشید. به دنبال احترام باشید، نه توجه.

روی تی بنت، نور در قلب

“The trouble is if you don’t spend your life yourself, other people spend it for you.” ― Peter Shaffer, Five Finger Exercise

مشکل این است که اگر شما زندگی خود را خودتان خرج نکنید، دیگران آن را برای شما خرج می‌کنند.

پیتر شفر، تمرین پنج انگشت

“No amount of regretting can change the past, and no amount of worrying can change the future.” Roy T. Bennett, The Light in the Heart

پشیمانی نمی‌تواند گذشته را تغییر دهد، و نگرانی نیز نمی‌تواند آینده را تغییر دهد.

روی تی بنت، نور در قلب

“Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine.” ― Roy T. Bennett, The Light ihn the Heart

به خودت ایمان داشته باش. تو شجاع‌تر، بااستعدادتر و تواناتر از چیزی که فکر می‌کنی هستی.

روی تی بنت، نور در قلب

“If there are gods and they are just, then they will not care how devout you have been, but will welcome you based on the virtues you have lived by. If there are gods, but unjust, then you should not want to worship them.” – Marcus Aurelius

اگر خدایان وجود داشته باشند و آنها عادل باشند، برایشان مهم نیست که چقدر عابد بوده‌اید، بلکه بر اساس فضایلی که با آن زندگی کرده‌اید از شما استقبال خواهند کرد. اگر خدایی وجود دارد، اما ظالم است، پس نباید آنها را بپرستید.

مارکوس اورلیوس

“Life isn’t perfect, people aren’t perfect, but there are moments that are.” – Amy Harmon

زندگی بی عیب و نقص نیست، انسان‌ها بی عیب و نقص نیستند، اما لحظاتی از کمال وجود دارد.

ایمی هارمون

کپشن انگلیسی اینستاگرام برای روزهای قرنطینه

Same stuff, different day

کارهای مشابه، روز متفاوت.

Living my best introverted life

گذراندن بهترین زندگی درونگرای خود.

In insolationship

در انزوا.

I swear I’m smiling under this mask

قسم می‌خورم که زیر این ماسک لبخند می‌زنم.

Can’t touch this

نمی‌توان لمس کرد.

It’s all Zoom and gloom right now

در حال حاضر همه چیز زوم و تاریکی است.

The only nation I’m visiting this year is imagination

تنها سرزمینی که امسال به آن سفر می‌کنم، تخیل است.

All dressed up with nowhere to go

حاضر شده‌ام اما جایی برای رفتن ندارم.

“I want to get quarantined with you.” – Flirting in 2020

من می‌خواهم با تو قرنطینه شوم. معاشقه در سال 2020

Wake me up when we can travel again

وقتی دوباره می‌توانیم سفر کنیم، من را بیدار کنید.

Let’s be honest, social distancing from a few certain people has been nice

بیایید صادق باشیم. فاصله‌گذاری اجتماعی از برخی افراد خوب بوده است.

Social distancing is the new self-care

فاصله‌گذاری اجتماعی یک روش خودمراقبتی جدید است.

Nothing really mattress except sleep

هیچ چیز به غیر از خواب واقعا اهمیت ندارد.

Destination: isolation

مقصد: انزوا.

I followed my heart, and it led me to the couch

من قلبم را دنبال کردم و او مرا به سمت مبل هدایت کرد.

Not to brag, but I used hand soap before it was trending

لاف نمی‌زنم، اما من قبل از این که ترند شود نیز از صابون استفاده می‌کردم.

Roses are red, oceans are blue, this is me in isolation, how about you

رزها قرمز هستند، اقیانوس‌ها آبی، این من هستم در انزوا،‌ شما چطور؟

Since everyone has started washing their hands like we’re supposed to, we’ll be working on shapes and colors next week

از آنجایی که همه شروع به شستن دست‌های خود کرده‌اند، هفته آینده روی شکل‌ها و رنگ‌ها کار می‌کنیم.

“You can’t touch this” – MC Hammer

شما نمی‌توانید این را لمس کنید. ام سی هامر

“My loneliness is killing me” – Britney Spears

تنهایی من را می‌کشد. بریتنی اسپیرز

I’m smiling, I swear

من لبخند می‌زنم، قسم می‌خورم.

These days I only do my makeup on the top half of my face

این روزها فقط قسمت بالایی صورتم را آرایش می‌کنم.

I’m starting to think this mask is a part of me now

الان فکر می‌کنم که این ماسک بخشی از وجود من است.

If you would have told me a year ago that we’d all be wearing face masks, I wouldn’t have believed you

اگر یک سال پیش به من می‌گفتید که همه ما ماسک می‌زدیم، باور نمی‌کردم.

Sure, I do marathons. On Netflix

مطمئنا من هم در ماراتون شرکت می‌کنم، اما در نتفلیکس.

کپشن خاص درباره هالووین به انگلیسی

I make Voldemort look like Harry Potter

من کاری می‌کنم که ولدمورت شبیه به هری پاتر شود.

Eat, drink, and be scary

بخورید، بنوشید و ترسناک باشید!

Had a spooktacular night

شب وحشتناکی داشتیم!

Keep calm and carry a wand

آرامش خود را حفظ کنید و یک چوبدستی با خود داشته باشید.

If the broom fits, fly it

اگر جارو مناسب شما بود، آن را به پرواز درآورید.

Let’s get spooky

بیایید ترسناک شویم.

I don’t celebrate Halloween, I am Halloween

من هالووین را جشن نمی‌گیرم، من خود هالووین هستم.

New face, who ‘dis

چهره جدید، کیست؟

Hey, pumpkin

سلام، کدو تنبل

Having a bloody good time

اوقات خوشی داشته باشید.

You’ve got me under your spell

تو مرا جادو کردی.

You say witch like it’s a bad thing

شما می‌گویید جادوگر انگار که چیز بدی است.

Witch, please

ساحره، لطفا.

Bad to the bone

تا مغز استخوان بد.

Resting witch face

صورت جادوگر در حال استراحت.

Dancing with the devil

رقصیدن با شیطان.

I put a spell on you

من شما را طلسم کرده‌ام.

کپشن خاص درباره کریسمس به زبان انگلیسی

There’s snow place like home

یک جایی برفی مثل خونه است

Dear Santa, I can explain

بابانوئل عزیز، من می‌توانم توضیح بدم …

The tree isn’t the only thing getting lit this year

امسال درخت تنها چیزی نیست که روشن می‌شود.

This is my resting Grinch face

این صورت گرینچ در حال استراحت است.

I’m on the naughty list

من در فهرست بازیگوش‌ها نیستم.

That’s a wrap! No, seriously – I finally finished wrapping the gifts

این یک تله است! جدا، من کادو کردن هدایا را تمام کردم.

I love you more than Christmas cookies

من تو را بیشتر از کوکی‌ های کریسمس دوست دارم.

A December to remember

دسامبری که به یادها می‌ماند.

You’re my favorite Christmas gift

تو هدیه کریسمس مورد علاقه من هستی.

If kisses were snowflakes, I’d send you a blizzard

اگر بوسه‌ها دانه‌های برف بودند، برایت کولاک می‌فرستادم.

Feast mode, on

حالت جشن، روشن.

The elves told me to do it

الف‌ها به من گفتند این کار را بکن.

Love at frost sight

عشق در یخبندان.

I hope Rudolph eats the naughty list

امیدوارم رودولف فهرست بازیگوش‌ها را بخورد.

The only day of the year I’m a morning person

تنها روز سال که صبح زود از خواب بیدار می‌شوم.

کپشن‌ خاص انگلیسی درباره سال نو

“Thank U, Next” – Me to 2021

ممنونم، بعدی – صحبت‌های من با سال 2021

Out with the old, in with the new

قدیمی بیرون، جدید داخل.

I can’t believe it’s been a year since I didn’t become a better person

نمی‌توانم باور کنم که یک سال گذشته است و آدم بهتری نشده‌ام.

I would lose weight for my New Year’s resolution, but I hate losing

من برای تصمیم سال نو کاهش وزن را مد نظر دارم، اما از لاغری متنفرم.

See you next year

سال دیگه می‌بینمت!

Every year you make a resolution to change yourself. This year, make a resolution to be yourself

هر سال تصمیم می‌گیرید که خودتان را تغییر دهید. امسال تصمیم بگیرید که خودتان باشید.

Walking into 2022 like

قدم زدن به سال 2022 مثل …

It’s the final countdown

این آخرین شمارش معکوس است.

Page 1 of 365

صفحه 1 از 365.

What, did you expect to see a clever caption? That’d be so last year

چیه، انتظار داشتید کپشن هوشمندانه‌ای را ببینید؟ این مال پارسال بود.

365 new days. 365 new excuses

365 روز جدید. 365 بهانه‌ی جدید.

I remember last year like it was yesterday

سال گذشته را مثل دیروز به یاد دارم.

کپشن انگلیسی برای روز ولنتاین

Couples that laugh together, last together

زوج‌هایی که با هم می‌خندند، دوام می‌آورند.

Every love story is beautiful, but ours is my favorite

هر داستان عاشقانه‌ای زیباست، اما داستان عاشقانه ما مورد علاقه‌ی من است.

When I’m with you, I’m home

وقتی با تو هستم، احساس می‌کنم در خانه‌ام.

I love you more than chocolate

من تو را بیشتر از شکلات دوست دارم.

I found the person who annoys me the least and called it love.

کسی را پیدا کردم که کمتر از بقیه من را آزار می‌ دهد و اسمش را گذاشتم عشق.

I’m so glad I swiped right

خیلی خوشحالم که به سمت راست حرکت کردم.

You’re so lucky to have me

تو خیلی خوش شانسی که مرا داری.

Valentine’s Day looks great on us

روز ولنتاین به ما خیلی می‌آید.

On cloud nine with my Valentine

با ولنتاین خود در ابرهام.

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible

وقتی متوجه می‌شوید که می‌خواهید بقیه عمرتان را با کسی بگذرانید، دوست دارید بقیه عمرتان هر چه زودتر شروع شود.

Loved you yesterday. Love you still. Always have. Always will

دیروز دوستت داشتم. هنوز دوستت دارم. همیشه دوستت خواهم داشت.

We go together like peanut butter and jelly

مثل کره بادام زمینی و ژله با هم می رویم

کپشن انگلیسی برای عید پاک

Easter: My favorite excuse to eat chocolate for every meal

عید پاک: بهانه‌ی مورد علاقه من برای خوردن شکلات در هر وعده غذایی.

Don’t worry, be hoppy

نگران نباش، شاد باش.

Who else is egg-cited for Easter

چه کس دیگری برای عید پاک هیجانزده است؟

I hope you had an egg-stra special day

امیدوارم که روز فوق العاده‌ای داشته باشید.

I’m very good at hiding chocolate… in my tummy

من در پنهان کردن شکلات در شکمم بسیار مهارت دارم!

Let happy thoughts multiply like rabbits

اجازه دهید افکار شاد مانند خرگوش‌ها تکثیر شوند.

Show me the bunny

خرگوش را به من نشان بده.

Chocolate eggs are the answer, no matter the question

تخم مرغ‌های شکلاتی جواب هستند، مهم نیست که سوال چیست.

Bunny kisses and Easter wishes

بوسه‌های خرگوش و آرزوهای عید پاک.

No-bunny loves you like I do

هیچ خرگوشی مثل من تو را دوست ندارد

I’m having a good hare day

روز خرگوشی خوبی را سپری می‌کنم.

A balanced diet is chocolate in both hands

یک رژیم غذایی متعادل یعنی داشتن شکلات در هر دو دست.

I believe in having chocolate eggs for breakfast

من به خوردن تخم مرغ شکلاتی برای صبحانه اعتقاد دارم.

مطالب مشابه پیشنهاد شده

60 شعر و متن سنگ قبر (شعر زیبا برای سنگ مزار)

25 دلنوشته درباره امام علی (دلنوشته های کوتاه و زیبا)

20 متن در مورد بزرگ شدن بچه ها (متن های زیبا و احساسی)

30 متن تبریک روز پدر به معلم (متن های زیبا و خاص)

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *