متن و جملاتمتن و جملات انگیزشی

30 متن انگلیسی درباره خودم با فونت زیبا

متن انگلیسی با فونت زیبا درباره خودم برای بیو، استوری و کپشن را می توانید در ادامه بخوانید. متن انگلیسی با فونت زیبا کوتاه و تاثیر گذار.

بهترین و زیباترین متن های انگلیسی درباره خودم با فونت زیبا را در این بخش از سایت می توانید بخوانید. متن انگلیسی با فونت های خاص و متفاوت درباره خودم در ادامه نوشته شده است.

متن انگلیسی درباره خودم با فونت زیبا

𝔗𝔥𝔢 𝔉𝔲𝔱𝔲𝔯𝔢 𝔅𝔢𝔩𝔬𝔫𝔤𝔰 𝔗𝔬 𝔗𝔥𝔢 ℭ𝔬𝔪𝔭𝔢𝔱𝔢𝔫𝔱. 𝔊𝔢𝔱 𝔊𝔬𝔬𝔡, 𝔊𝔢𝔱 𝔅𝔢𝔱𝔱𝔢𝔯, 𝔅𝔢 𝔗𝔥𝔢 𝔅𝔢𝔰𝔱

آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

𝕊𝕥𝕣𝕖𝕤𝕤 𝕝𝕖𝕤𝕤
𝕒𝕟𝕕 𝕖𝕟𝕛𝕠𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕖𝕤𝕥

کمتر استرس داشته باش و از زندگی لذت ببر.

𝐵𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓉𝓎𝓅𝑒 𝑜𝒻 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉

آدمی باش که دوست داری باهاش ملاقات کنی.

𝕾𝖒𝖎𝖑𝖊 𝖆𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉, 𝖆𝖓𝖉 𝖘𝖍𝖊’𝖑𝖑 𝖘𝖒𝖎𝖑𝖊 𝖇𝖆𝖈𝖐

به دنیا لبخند بزن تا دنیا هم به تو لبخند بزنه.

𝓅𝓁𝒶𝓎 𝐿𝐼𝐹𝐸 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒶 𝓅𝓇𝑜

من مانند حرفه ای ها زندگی را بازی می کنم.

They told me I couldn’t. That’s why I did

آن ها به من گفتند که نمی توانم. به همین دلیل این کار را کردم.

متن انگلیسی درباره خودم با فونت خاص

ℌ𝔞𝔯𝔡 𝔱𝔦𝔪𝔢𝔰 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔞𝔩𝔴𝔞𝔶𝔰 𝔯𝔢𝔳𝔢𝔞𝔩 𝔱𝔯𝔲𝔢 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰

لحظات سخت زندگی دوستان حقیقی را آشکار می کند.

𝔚𝔥𝔢𝔫 𝔦𝔱 𝔠𝔬𝔪𝔢𝔰 𝔱𝔬 𝔪𝔢 ℑ 𝔴𝔬𝔲𝔩𝔡𝔫’𝔱 𝔴𝔞𝔫𝔫𝔞 𝔟𝔢 𝔞𝔫𝔶𝔟𝔬𝔡𝔶 𝔢𝔩𝔰𝔢

من نمی خواهم به جای کس دیگری باشم.

𝐼’𝓋𝑒 𝐵𝑒𝑒𝓃 𝐿𝑒𝓉 𝒟𝑜𝓌𝓃 𝒮𝑜 𝑀𝒶𝓃𝓎 𝒯𝒾𝓂𝑒𝓈
𝒯𝒽𝒶𝓉 𝐵𝑒𝒾𝓃𝑔 𝐻𝓊𝓇𝓉 𝒟𝑜𝑒𝓈𝓃’𝓉 𝒫𝒽𝒶𝓈𝑒 𝑀𝑒 𝒜𝓃𝓎 𝑀𝑜𝓇𝑒

من اون قدر بارها نا امید شدم
که صدمه دیدن دیگه من رو متحول نمی کنه

𝕄𝕒𝕜𝕖 𝕡𝕖𝕒𝕔𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕓𝕣𝕠𝕜𝕖𝕟 𝕡𝕚𝕖𝕔𝕖𝕤

با تکه های شکسته ات کنار بیا

ℑ’𝔪 𝔣𝔢𝔢𝔩𝔦𝔫’ 𝔪𝔶𝔰𝔢𝔩𝔣

خودم را احساس می کنم.

متن انگلیسی با فونت زیبا درباره خودم

ᴏᴜʀ ɢʀᴇᴀᴛᴇꜱᴛ ꜰᴇᴀʀ ꜱʜᴏᴜʟᴅ ɴᴏᴛ ʙᴇ
ᴏꜰ ꜰᴀɪʟᴜʀᴇ ʙᴜᴛ ᴏꜰ ꜱᴜᴄᴄᴇᴇᴅɪɴɢ ᴀᴛ ᴛʜɪɴɢꜱ ɪɴ ʟɪꜰᴇ
ᴛʜᴀᴛ ᴅᴏɴ’ᴛ ʀᴇᴀʟʟʏ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ

بزرگ ترین ترس ما در زندگی نباید شکست باشه، باید از موفقیت در چیزهایی که در زندگی مهم نیستن باشه.

𝔏𝔦𝔣𝔢 𝔦𝔰 𝔫𝔬𝔱 𝔣𝔬𝔯 𝔩𝔬𝔳𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯𝔰
𝔜𝔬𝔲 𝔪𝔲𝔰𝔱 𝔨𝔫𝔬𝔴 𝔥𝔬𝔴 𝔱𝔬 𝔩𝔬𝔳𝔢 𝔶𝔬𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣

زندگی برای دوست داشتن دیگران نیست

تو باید بدونی چجوری خودت را دوست داشته باشی.

ᴰᵒⁿ’ᵗ ᵇᵉ ˢᵒ ᵉᵃˢʸ
ˡᵉᵗ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵘⁿᵈᵉʳˢᵗᵃⁿᵈ ʸᵒᵘ

خیلی آسون نباش بزار مردم کشفت کنن.

𝕀 𝕨𝕖𝕒𝕣 𝕞𝕪 𝕔𝕣𝕠𝕨𝕟, 𝕤𝕙𝕠𝕨 𝕚𝕥 𝕠𝕗𝕗, 𝕘𝕠 𝕠𝕟, 𝕘𝕚𝕣𝕝

من تاجم را می فروشم و نشانش می دهم. ادامه بده دختر

𝐿𝒾𝒻𝑒 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 𝑜𝒻 𝓈𝓊𝓇𝓅𝓇𝒾𝓈𝑒𝓈

زندگی پر از شگفتی است.

𝕊𝕥𝕒𝕪 𝕤𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘
𝕄𝕒𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕞 𝕨𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣
𝕨𝕙𝕪 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕤𝕥𝕚𝕝𝕝 𝕤𝕞𝕚𝕝𝕚𝕟𝕘

قوی باش بزار اونا تعجب کنن که هنوز می خندی.

جمله انگلیسی با فونت جالب درباره خودم

𝐵𝑒 𝓎𝑜𝓊, 𝒹𝑜 𝓎𝑜𝓊, 𝒻𝑜𝓇 𝓎𝑜𝓊

خودت باش، برای خودت انجام بده و فقط خودت انجام بده

𝕀𝕥’𝕤 𝕠𝕜𝕒𝕪 𝕚𝕗 𝕪𝕠𝕦 𝕕𝕠𝕟’𝕥 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕞𝕖. ℕ𝕠𝕥 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕠𝕟𝕖 𝕙𝕒𝕤 𝕘𝕠𝕠𝕕 𝕥𝕒𝕤𝕥𝕖

مشکلی نیست که منو دوست نداری بالاخره همه که خوش سلیقه نیستن.

Be the type of person you want to meet

آدمی باش که دوست داری باهاش ملاقات کنی.

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

𝕯𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖙 𝖉𝖔𝖊𝖘𝖓’𝖙 𝖒𝖊𝖆𝖓 𝖜𝖗𝖔𝖓𝖌

متفاوت بودن به معنای اشتباه بودن نیست

𝕿𝖍𝖊 𝕱𝖚𝖙𝖚𝖗𝖊 𝕭𝖊𝖑𝖔𝖓𝖌𝖘 𝕿𝖔 𝕿𝖍𝖊 𝕮𝖔𝖒𝖕𝖊𝖙𝖊𝖓𝖙. 𝕲𝖊𝖙 𝕲𝖔𝖔𝖉, 𝕲𝖊𝖙 𝕭𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗, 𝕭𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕭𝖊𝖘𝖙

آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

𝓕𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓨𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯

اول عاشق خودت باش

Love of a FAMILY is life’s greatest blessing…!!!
عشق به خانواده بزرگ ترین نعمت زندگی است

متن با فونت قشنگ انگلیسی

ℑ 𝔱𝔥𝔦𝔫𝔨 𝔦𝔱’𝔰 𝔱𝔦𝔪𝔢 𝔱𝔬 𝔟𝔢 𝔥𝔞𝔭𝔭𝔶 𝔞𝔤𝔞𝔦𝔫

فکر می کنم زمان اون رسیده که دوباره شاد باشم..

ᒪIᖴE ᗯITᕼOᑌT E᙭ᑭEᖇIEᑎᑕE
ᗩᑎᗪ ᔕᑌᖴᖴEᖇIᑎGᔕ Iᔕ ᑎOT ᒪIᖴE

زندگی بدون تجربه و رنج زندگی نیست

Nᴇᴠᴇʀ﹐ɴᴏᴛʜɪɴɢ، ғʀᴏᴍ ɴᴏ ᴏɴᴇ﹐ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ

هيچوقت، هيچ‌ چيز، از هيچكس، بعيد نیست !

𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

“زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت رویاهات پرواز کن‌‌”

Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛
مـن یک جهـان پـر از رازم

ℙ𝕖𝕒𝕔𝕖 𝕔𝕠𝕞𝕖𝕤 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕨𝕚𝕥𝕙𝕚𝕟. 𝔻𝕠 𝕟𝕠𝕥 𝕤𝕖𝕖𝕜 𝕚𝕥 𝕨𝕚𝕥𝕙𝕠𝕦𝕥

آرامش از درون میاد.. در بیرون دنبالش نباشید

مطالب مشابه پیشنهاد شده

25 متن عربی برای استوری انگیزشی (متن های جذاب و خفن)

25 متن عربی برای رفیق همراه با ترجمه فارسی (برای کپشن و استوری)

25 متن برای استوری دوستانه (استوری های جذاب و باکلاس)

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *